0
0
0
s2smodern

ຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄສບ) ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ ແລະ ສວຍງາມ. ອາຈານສອນທຸກຄົນມີປະສົບການສູງ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈົບການສຶກສາມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃຊ້ເວລາຮຽນ 4 ປີມີ 13 ສາຂາ ຄື:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1 ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້ 139
2 ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ 139
3 ເສດຖະສາດການເງິນພາກລັດ 139
4 ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ 131
5 ການຕະຫຼາດ 133
6 ການເງິນ - ການທະນາຄານ 141
7 ການຄ້າ 138
8 ການບັນຊີ  142
9 ການກວດສອບ  144
10 ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ 142
11 ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ  
12 ການລົງທຶນ  
13 ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ  

  ແລະ ມີຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 1 ສາຂາ ຄື: ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ.

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ, ຫຼື ສາມາດປະກອບທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງມີຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ຮຽນຈົບໃນບັນດາຫຼັກສູດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກໃນຫຼັກສູດຕ່າງໆຂອງ ຄສບ ກໍຍັງມີສູງເຊັ່ນດຽວກັນ.ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໄປແລ້ວສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການໄປຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770067 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.febm.nuol.edu.la