ວັນທີສຳຄັນສຳລັບ ການສະໝັກລົງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2024 - 2025

ເປີດສະໝັກ Online 

8 ກໍລະກົດ 2024 ຫາ 7 ສິງຫາ 2024

ເປີດຮັບເອກະສານ

15 ກໍລະກົດ 2024 ຫາ 7 ສິງຫາ 2024

ສອບເສັງວັນທີ

10​ ສິງຫາ 2024

ແນະນໍາຄະນະວິຊາ ແລະ ບັນດາຫຼັກສູດ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 14 ສາຂາ

ວິສະວະກຳສາດ

ມີຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ 16 ສາຂາ ແລະ 1 ອານຸປະລິນຍາ

ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 6 ສາຂາ ແລະ 1 ອານຸປະລິນຍາ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ອັກສອນສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 12 ສາຂາ

ສຶກສາສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 12 ສາຂາ

ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

ມີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ກະເສດສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 6 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 10 ສາຂາ

ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ ແລະ 1 ອານຸປະລິນຍາ

ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ ​ແລະ ກາ​ຍະ​ກໍາ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 6 ສາຂາ ແລະ 1 ອານຸປະລິນຍາ

ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ມີຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 13 ສາຂາ ແລະ 2 ຫຼັກສູດນານາຊາດ

ຮູບແບບການສອບເສັງ

ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນສົກສຶກສາ 2024-2025 ຈະສອບເສັງໃນວັນ ທີ່ 10 ສິງຫາ 2024 ຊຶ່ງຈະສອບເສັງມື້ດຽວ, ຕອນເຊົ້າ 1 ຫົວບົດ ແລະ ຕອນບ່າຍ 1 ຫົວບົດ, ການສອບເສັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມ A (STEM) ແລະ ກຸ່ມ B (NON STEM), ແຕ່ລະກຸ່ມຈະສອບເສັງໃນຫົວບົດສອບເສັງຕ່າງກັນ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ ວິຊາຄະນິດສາດ A + ວິຊາຟີຊິກສາດ ​ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 09​:00 ມ-11:00 ມ
ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພາສາລາວ- ວັນນະຄະດີ+ເຄມີສາດ+ຊີວະ​ສາດ+ ພາສາອັງກິດ) , ເວລາ 90 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 14​:00 ມ-15:30​ ມ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ B + ວິຊາພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ), ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 09​:00 ມ-11:00​ ມ
ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ + ພາສາອັງກິດ) , ເວລາ 90 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 14​:00 ມ-15:30​ ມ

ເອກະສານທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງກະກຽມ

1.ສຳລັບນັກສອບເສັງເປັນພະນັກງານ ແລະ ນັກສອບເສັງທີ່ຈົບກ່ອນສົກຮຽນ 2023-24:

1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ. 7 ຈຳນວນ 1 ສະບັບ
2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ).

2.ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບສົກຮຽນ 2023-24:

1. ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບ ມ.7 ຈຳນວນ 1 ສະບັບ
2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ຕິດບັດເຂົ້າສອບເສັງ ມ.7).