ໂປແກຮມທີ່ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງກຽມ

ຮູບແບບການສອບເສັງ (ONLINE)

ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ຈະສອບເສັງແບບ ONLINE ໃນວັນ ທີ່25ພະຈິກ 2021 ຊຶ່ງຈະສອບເສັງມື້ດຽວ, ຕອນເຊົ້າ 1 ຫົວບົດ ແລະ ຕອນບ່າຍ 1 ຫົວບົດ, ການສອບເສັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມ A (ສາຍທຳມະຊາດ) ແລະ ກຸ່ມ B (ສາຍສັງຄົມ), ແຕ່ລະກຸ່ມຈະສອບເສັງໃນຫົວບົດສອບເສັງຕ່າງກັນ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ ວິຊາຄະນິດສາດ A + ວິຊາຟີຊິກສາດ ​ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 09​:00 ມ-11:00 ມ
ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພາສາລາວ- ວັນນະຄະດີ+ເຄມີສາດ+ຊີວະ​ສາດ+ ພາສາອັງກິດ) , ເວລາ 90 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 14​:00 ມ-15:30​ ມ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ B + ວິຊາພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ), ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 09​:00 ມ-11:00​ ມ
ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ + ພາສາອັງກິດ) , ເວລາ 90 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 14​:00 ມ-15:30​ ມ