ແນະນໍາຄະນະວິຊາ ແລະ ບັນດາຫຼັກສູດ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 14 ສາຂາ

ວິສະວະກຳສາດ

ມີຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ 16 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 08 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ອັກສອນສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 11 ສາຂາ

ສຶກສາສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 10 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ

ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

ມີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ

ກະເສດສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 6 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 2 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 9 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາ

ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 1 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ ​ແລະ ກາ​ຍະ​ກໍາ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 6 ສາຂາ

ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ມີຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 10 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 1

ຮູບແບບການສອບເສັງ

ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນສົກສຶກສາ 2020-2021 ຈະສອບເສັງໃນວັນເສົາ ວັນທີ 29 ສີງຫາ 2020 ຊຶ່ງຈະສອບເສັງມື້ດຽວ, ຕອນເຊົ້າ 1 ຫົວບົດ ແລະ ຕອນບ່າຍ 1 ຫົວບົດ, ການສອບເສັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມ A (ສາຍທຳມະຊາດ) ແລະ ກຸ່ມ B (ສາຍສັງຄົມ), ແຕ່ລະກຸ່ມຈະສອບເສັງໃນຫົວບົດສອບເສັງຕ່າງກັນ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ ວິຊາຄະນິດສາດ A + (ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) A ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ​ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 09​:00 ມ-11:00 ມ
ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຟີຊິກສາດ+ເຄມີສາດ+ຊີວະ​ສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 14​:00 ມ-16:00​ ມ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 09​:00 ມ-11:00​ ມ
ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90 ນາທີ, ​ເລີ່ມ 14​:00 ມ-15:30​ ມ

ເອກະສານທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງກະກຽມ

1.ສຳລັບນັກສອບເສັງເປັນພະນັກງານ ແລະ ນັກສອບເສັງທີ່ຈົບກ່ອນສົກຮຽນ 2019-20:

1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ. 7 ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ.
2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ).

2.ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບສົກຮຽນ 2019-20:

1. ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບ ມ.7 ຫຼື ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ.7 ຫຼື ສຳເນົາໃບຄະແນນຈົບ ມ.7 (ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ) ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ.
2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ຕິດບັດເຂົ້າສອບເສັງ ມ.7).