0
0
0
s2smodern

ຄະນະ ອັກສອນສາດ (ຄອສ) ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງຟັງສຽງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ຄອສ ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລົງເລິກກ່ຽວກັບພາສາສາດ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 11 ສາຂາ ຄື:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1  ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  140
2 ສື່ສານມວນຊົນ 143
3 ພາສາອັງກິດ 144
4 ພາສາຝະຣັ່ງ 148
5 ພາສາຍີ່ປຸ່ນ 138
6 ພາສາຈີນ 145
7  ພາສາຫວຽດນາມ 138 
8 ພາສາເຢຍລະມັນ 147
9 ພາສາເກົາຫລີ 122
10 ພາສາລັດເຊຍ 148
11  ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ 148 

ມີຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 1 ຫຼັກສູດຄື: ສາຂາ ພາສາອັງກິດ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບບັນດາຫຼັກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ, ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດ ສ່ວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 740277 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.fol.nuol.edu.la