ກຸ່ມ C ແມ່ນກຸ່ມເຄິ່ງສັງຄົມ ແລະ ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ C+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ+ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ກະ​ເສດ​ສາດ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ  
2 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປູກຝັງ  
3 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປ້ອງກັນພືດ  
4 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປະມົງ  
5 ກະ​ເສດ​ສາດ ການລ້ຽງສັດ  
6 ກະ​ເສດ​ສາດ ສັດຕະວະແພດ ຮຽນ 6 ປີ
7 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້  
8 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ  
9 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  
10 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີດິນ  
11 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ  
12 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ  
13 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ  
14 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
15 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ  
16 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການວາງແຜນພັດທະນາ