ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ B + ວິຊາພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ່ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ + ພາສາອັງກິດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ່ມ 14:00ມ-15:30ມ

 
ລ/ດ ຊື່ຄະນະວິຊາ ສາຂາວິຊາ
1 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມານຸດວິທະຍາ
2 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
3 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ
4 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
5 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ 
6 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ວິທະຍາສາດການເມືອງ 
7 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາຣະສົນເທດສາດ
8 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດສາດ
9 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວ
10 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ການໂຮງແຮມ
11 ອັກສອນສາດ ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ
12 ອັກສອນສາດ ສື່ສານມວນຊົນ
13 ອັກສອນສາດ ພາສາຝຣັ່ງ
14 ອັກສອນສາດ ພາສາອັງກິດ
15 ອັກສອນສາດ ພາສາຫວຽດນາມ
16 ອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ
17 ອັກສອນສາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
18 ອັກສອນສາດ ພາສາເກົາຫຼີ
19 ອັກສອນສາດ ພາສາເຢຍລະມັນ
20 ອັກສອນສາດ ພາສາຣັດເຊຍ
21 ອັກສອນສາດ ພາສາແອດສະປາຍໂຍນ
22 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍແພ່ງ
23 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍອາຍາ
24 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ
25 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ການພົວພັນສາກົນ
26 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍທຸລະກິດ
27 ສຶກສາສາດ ຄູພູມີສາດ
28 ສຶກສາສາດ ຄູປະຫວັດສາດ
29 ສຶກສາສາດ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ
30 ສຶກສາສາດ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
31 ສຶກສາສາດ ຄູພາສາຝຣັ່ງ
32 ສຶກສາສາດ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ
33 ສຶກສາສາດ ການບໍລິຫານການສຶກສາ
34 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເສດຖະສາດນຳໃຊ້
35 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ
36 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເສດຖະສາດການເງິນພາກລັດ
37 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
38 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດ
39 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການບັນຊີ
40 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການກວດສອບ
41 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ
42 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
43 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
44 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການລົງທຶນ
45 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຄ້າ
46 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 
47 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູພະລະສຶກສາ
48 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູເຝິກກີລາແລ່ນ ແລະ ລານ
49 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູເຝິກກີລາບານເຕະ
50 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູເຝິກກີລາບານສົ່ງ
51 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ບໍລິຫານການກກີລາ
52 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ວິທະຍາສາດການກິລາ