ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູພະລະສຶກສາ  
2 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານເຕະ  
3 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກກີລາແລ່ນ ແລະ ລານ  
4 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານສົ່ງ  
5 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ວິທະຍາສາດການກີລາ  
6 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ບໍລິຫານການກີລາ  
7 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາອັງກິດ  
8 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູປະຫວັດສາດ  
9 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ  
10 ​ສຶກສາ​ສາດ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ   
11 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພູມີສາດ  
12 ອັກສອນສາດ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ  
13 ອັກສອນສາດ ພາສາລັດເຊຍ  
14 ອັກສອນສາດ ພາສາເຍຍລະມັນ  
15 ອັກສອນສາດ ພາສາຝະຣັ່ງ  
16 ​ອັກສອນສາດ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
17 ອັກສອນສາດ ສື່ສານມວນຊົນ  
18 ອັກສອນສາດ ພາສາອັງກິດ  
19 ອັກສອນສາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ  
20 ອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ  
21 ອັກສອນສາດ ພາສາຫວຽດນາມ  
22 ອັກສອນສາດ ພາສາເກົາຫລີ  
23 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ  
24 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມານຸດວິທະຍາ  
25 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  
26 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ  
27 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ  
28 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ  
29 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວ  
30 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການໂຮງແຮມ  
31 ​ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດ  
32 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ  
33 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍແພ່ງ  
34 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍອາຍາ  
35 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍທຸລະກິດ  
36 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການພົວພັນສາກົນ  
37 ​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້  
38 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ         
39 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດການເງີນພາກລັດ                
40 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                   
41 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຕະຫຼາດ     
42 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ        
43 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຄ້າ               
44 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການບັນຊີ  
45 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການກວດສອບ  
46 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ