ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູພະລະສຶກສາ  
2 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານເຕາະ  
3 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກກີລາແລ່ນ ແລະ ລານ ເປີດໃໝ່
4 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານສົ່ງ ເປີດໃໝ່
5 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ວິທະຍາສາດການກີລາ ເປີດໃໝ່
6 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ບໍລິຫານການກີລາ ເປີດໃໝ່
7 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາຝຣັ່ງ  
8 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາອັງກິດ  
9 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູປະຫວັດສາດ  
10 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ  
11 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພູມີສາດ  
12 ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
13 ​ສຶກສາ​ສາດ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ (ຜູ່​ທີ່​ຈະ​ສະຫມັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)  
14 ​ສຶກສາ​ສາດ   ບໍລິຫານການສຶກສາ    (ຜູ່​ທີ່​ຈະ​ສະຫມັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)  
15 ອັກສອນສາດ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ  
16 ອັກສອນສາດ ພາສາລັດເຊຍ  
17 ອັກສອນສາດ ພາສາເຍຍລະມັນ  
18 ອັກສອນສາດ ພາສາຝະຣັ່ງ  
19 ​ອັກສອນສາດ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
20 ອັກສອນສາດ ສື່ສານມວນຊົນ  
21 ອັກສອນສາດ ພາສາອັງກິດ  
22 ອັກສອນສາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ  
23 ອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ  
24 ອັກສອນສາດ ພາສາຫວຽດນາມ  
25 ອັກສອນສາດ ພາສາເກົາຫລີ  
26 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ  
27 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ  
28 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  
29 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ  
30 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ  
31 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ  
32 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວ  
33 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການໂຮງແຮມ  
34 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດ  
35 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ  
36 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍແພ່ງ  
37 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍອາຍາ  
38 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍທຸລະກິດ  
39 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການຕ່າງປະເທດ  
40 ​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້  
41 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ         
42 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດພາກລັດ                
43 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                   
44 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຕະຫຼາດ     
45 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ        
46 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຄ້າ               
47 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການບັນຊີ  
48 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການກວດສອບ  
49 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ພາສີ ແລະ ອາກອນ