ກຸ່ມ A ແມ່ນສາຍທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຄະນິດສາດ A+ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຟີຊິກສາດ+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-16:00ມ

ລ/ດ ຄະນະວິຊາ ສາຂາວິຊາຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຊົນລະປະທານ  
2 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ    
3 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ  
4 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ນໍ້າໃຕ້ດິນ  
5 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ  
6 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ຮຽນ 5 ປີ
7 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ວິທະຍາການອາຄານ  
8 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ     
9 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ອອກແບບຕົກແຕ່ງ  
10 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ  
11 ສຶກສາສາດ ຄູຄະນິດສາດ  
12 ສຶກສາສາດ ຄູຟີຊິກສາດ  
13 ສຶກສາສາດ ຄູເຄມີສາດ  
14 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດ  
15 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ສະຖິຕິນໍາໃຊ້  
16 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ  
17 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຟີຊິກສາດ  
18 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວັດສະດຸສາດ  
19 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສາດ  
20 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ  
21 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຊີວະວິທະຍາ  
22 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ  
23 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ  
24 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ     
25 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາເວບໄຊ  
26 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ  
27 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
28 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່  
29 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ  
30 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ  
31 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ  
32 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ  
33 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຼນິກ  
34 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  
35 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ  
36 ວິສະວະກໍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  
37 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ  
38 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ  
39 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ເຄມີ  
40 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂະບວນການແປຮູບອາຫານ  
41 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ວັດສະດຸ  
42 ກະ​ເສດ​ສາດ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ  
43 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປູກຝັງ  
44 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປ້ອງກັນພືດ  
45 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປະມົງ  
46 ກະ​ເສດ​ສາດ ການລ້ຽງສັດ  
47 ກະ​ເສດ​ສາດ ສັດຕະວະແພດ ຮຽນ 6 ປີ
48 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້  
49 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ  
50 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  
51 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີດິນ  
52 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ  
53 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກທໍາມະຊາດ  
54 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ  
55 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
56 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ  
57 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການວາງແຜນພັດທະນາ