ກຸ່ມ A ແມ່ນສາຍທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຄະນິດສາດ A + ວິຊາຟີຊິກສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ່ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພາສາລາວ- ວັນນະຄະດີ+ເຄມີສາດ+ຊີວະ​ສາດ+ ພາສາອັງກິດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90 ນາທີ, ເລີ່ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຊື່ຄະນະວິຊາ ສາຂາວິຊາ
1 ສຶກສາສາດ ຄູຄະນິດສາດ
2 ສຶກສາສາດ ຄູຟີຊິກສາດ
3 ສຶກສາສາດ ຄູເຄມີສາດ
4 ສຶກສາສາດ ຄູຊີວະສາດ
5 ກະເສດສາດ ປູກຝັງ
6 ກະເສດສາດ ປ້ອງກັນພືດ
7 ກະເສດສາດ ເສດຖະກິດກະສິກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ
8 ກະເສດສາດ ລ້ຽງສັດ
9 ກະເສດສາດ ການປະມົງ
10 ກະເສດສາດ ສັດຕະວະແພດ
11 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
12 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ
13 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ການວາງແຜນພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ
14 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ
15 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາ
16 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້
17 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
18 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
19 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
20 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ
21 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການອະນຸຮັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ
22 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດ
23 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ສະຖິຕິ
24 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
25 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຟີຊິກສາດ
26 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວັດສະດຸສາດ
27 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຟິຊິກນິວເຄຼຍ
28 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້
29 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສາດ
30 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ
31 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຊີວະວິທະຍາ
32 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
33 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
34 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາເວັບໄຊ
35 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີ
36 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ
37 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ການວາງແຜນແລະອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ
38 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ວິທະຍາການອາຄານ
39 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ
40 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ອອກແບບຕົກແຕ່ງ
41 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ
42 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
43 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່
44 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ
45 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ
46 ວິສະວະກໍາສາດ ວັດສະດຸສາດ ວິສະວະກໍາ 
47 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂະບວນການແປຮູບອາຫານ
48 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ເຄມີ
49 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ
50 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ
51 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ເອເລັກໂຕຼນິກ
52 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
53 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຄອມພີວເຕີ
54 ວິສະວະກໍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
55 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ
56 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ
57 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ວິສະວະກຳ ຊົນລະປະທານ
58 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
59 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ນໍ້າໃຕ້ດິນ
60 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ
61 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ