ຜູ້ສະໝັກສອບເສັງສາມາດເລືອກສາຂາວິຊາຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີໄດ້ 3 ສາຂາ ຄື: ຕົ້ນຕໍ, ສໍາຮອງ 1 ແລະ ສຳຮອງ 2. ແຕ່ລະສາຂາຕ້ອງຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນ

  • ຖ້າຜູ້ສອບເສັງເລືອກສະໝັກສອບເສັງສາຂາຕົ້ນຕໍກຸ່ມ A, ສາຂາສໍາຮອງ 1 ແລະ 2 ເລືອກວິຊາຮຽນໃນກຸ່ມ A ເທົ່ານັ້ນ;
  • ຖ້າຜູ້ສອບເສັງເລືອກສະໝັກສອບເສັງສາຂາຕົ້ນຕໍກຸ່ມ B, ສາຂາສໍາຮອງ 1 ແລະ 2 ເລືອກວິຊາຮຽນໃນກຸ່ມ B ເທົ່ານັ້ນ;

ກຸ່ມ A ແມ່ນສາຍທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຄະນິດສາດ A + ວິຊາຟີຊິກສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ່ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພາສາລາວ- ວັນນະຄະດີ+ເຄມີສາດ+ຊີວະ​ສາດ+ ພາສາອັງກິດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90 ນາທີ, ເລີ່ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຊື່ຄະນະວິຊາ ສາຂາວິຊາ
1 ສຶກສາສາດ ຄູຄະນິດສາດ
2 ສຶກສາສາດ ຄູຟີຊິກສາດ
3 ສຶກສາສາດ ຄູເຄມີສາດ
4 ສຶກສາສາດ ຄູຊີວະສາດ
5 ກະເສດສາດ ປູກຝັງ
6 ກະເສດສາດ ປ້ອງກັນພືດ
7 ກະເສດສາດ ເສດຖະກິດກະສິກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ
8 ກະເສດສາດ ລ້ຽງສັດ
9 ກະເສດສາດ ການປະມົງ
10 ກະເສດສາດ ສັດຕະວະແພດ
11 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
12 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ
13 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ການວາງແຜນພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ
14 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ
15 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດສ້ອມ ສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາ
16 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້
17 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
18 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
19 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
20 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ
21 ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ການອະນຸຮັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ
22 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດ
23 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ສະຖິຕິ
24 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
25 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຟີຊິກສາດ
26 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວັດສະດຸສາດ
27 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຟິຊິກນິວເຄຼຍ
28 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້
29 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສາດ
30 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ
31 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຊີວະວິທະຍາ
32 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
33 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
34 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາເວັບໄຊ
35 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີ
36 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ
37 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ການວາງແຜນແລະອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ
38 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ວິທະຍາການອາຄານ
39 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ
40 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ອອກແບບຕົກແຕ່ງ
41 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ
42 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
43 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່
44 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ
45 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ
46 ວິສະວະກໍາສາດ ວັດສະດຸສາດ ວິສະວະກໍາ 
47 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂະບວນການແປຮູບອາຫານ
48 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ເຄມີ
49 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ
50 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ
51 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ເອເລັກໂຕຼນິກ
52 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
53 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຄອມພີວເຕີ
54 ວິສະວະກໍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
55 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ
56 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ
57 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ວິສະວະກຳ ຊົນລະປະທານ
58 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
59 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ນໍ້າໃຕ້ດິນ
60 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ
61 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ B + ວິຊາພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ່ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ + ພາສາອັງກິດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ່ມ 14:00ມ-15:30ມ

 
ລ/ດ ຊື່ຄະນະວິຊາ ສາຂາວິຊາ
1 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມານຸດວິທະຍາ
2 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
3 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ
4 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
5 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ 
6 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ວິທະຍາສາດການເມືອງ 
7 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາຣະສົນເທດສາດ
8 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດສາດ
9 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວ
10 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ການໂຮງແຮມ
11 ອັກສອນສາດ ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ
12 ອັກສອນສາດ ສື່ສານມວນຊົນ
13 ອັກສອນສາດ ພາສາຝຣັ່ງ
14 ອັກສອນສາດ ພາສາອັງກິດ
15 ອັກສອນສາດ ພາສາຫວຽດນາມ
16 ອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ
17 ອັກສອນສາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
18 ອັກສອນສາດ ພາສາເກົາຫຼີ
19 ອັກສອນສາດ ພາສາເຢຍລະມັນ
20 ອັກສອນສາດ ພາສາຣັດເຊຍ
21 ອັກສອນສາດ ພາສາແອດສະປາຍໂຍນ
22 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍແພ່ງ
23 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍອາຍາ
24 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ
25 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ການພົວພັນສາກົນ
26 ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍທຸລະກິດ
27 ສຶກສາສາດ ຄູພູມີສາດ
28 ສຶກສາສາດ ຄູປະຫວັດສາດ
29 ສຶກສາສາດ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ
30 ສຶກສາສາດ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
31 ສຶກສາສາດ ຄູພາສາຝຣັ່ງ
32 ສຶກສາສາດ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ
33 ສຶກສາສາດ ການບໍລິຫານການສຶກສາ
34 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເສດຖະສາດນຳໃຊ້
35 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ
36 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເສດຖະສາດການເງິນພາກລັດ
37 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
38 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດ
39 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການບັນຊີ
40 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການກວດສອບ
41 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ
42 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
43 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
44 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການລົງທຶນ
45 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຄ້າ
46 ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 
47 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູພະລະສຶກສາ
48 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູເຝິກກີລາແລ່ນ ແລະ ລານ
49 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູເຝິກກີລາບານເຕະ
50 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ຄູເຝິກກີລາບານສົ່ງ
51 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ບໍລິຫານການກກີລາ
52 ວິທະຍາສາດການກີລາ - ກາຍະກໍາ ວິທະຍາສາດການກິລາ