ຜູ້ສະໝັກສອບເສັງສາມາດເລືອກສາຂາວິຊາຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີໄດ້ 3 ສາຂາ ຄື: ຕົ້ນຕໍ, ສໍາຮອງ 1 ແລະ ສຳຮອງ 2. ແຕ່ລະສາຂາຕ້ອງຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນ

  • ຖ້າຜູ້ສອບເສັງເລືອກສະໝັກສອບເສັງສາຂາຕົ້ນຕໍກຸ່ມ A, ສາຂາສໍາຮອງ 1 ແລະ 2 ເລືອກວິຊາຮຽນໃນກຸ່ມ A ເທົ່ານັ້ນ;
  • ຖ້າຜູ້ສອບເສັງເລືອກສະໝັກສອບເສັງສາຂາຕົ້ນຕໍກຸ່ມ B, ສາຂາສໍາຮອງ 1 ແລະ 2 ເລືອກວິຊາຮຽນໃນກຸ່ມ B ເທົ່ານັ້ນ;
  • ຖ້າຜູ້ສອບເສັງເລືອກສະໝັກສອບເສັງສາຂາຕົ້ນຕໍກຸ່ມ C, ສາຂາສໍາຮອງ 1 ແລະ 2 ເລືອກວິຊາຮຽນໃນກຸ່ມ C ເທົ່ານັ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສອບເສັງຕ້ອງການຮຽນລະດັບອະນຸປະລິນຍາໃນກໍລະນີທີ່ສອບເສັງບໍ່ໄດ້ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແມ່ນສາມາດເລືອກໄດ້ 1 ສາຂາ, ໂດຍຜູ້ສະໝັກເສັງທັງກຸ່ມ A, B ແລະ ກຸ່ມ C ມີສິດເລືອກໄດ້.

ກຸ່ມ A ແມ່ນສາຍທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຄະນິດສາດ A+ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຟີຊິກສາດ+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-16:00ມ

ລ/ດ ຄະນະວິຊາ ສາຂາວິຊາຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຊົນລະປະທານ  
2 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ    
3 ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ  
4 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ຮຽນ 5 ປີ
5 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ວິທະຍາການອາຄານ  
6 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ     
7 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ອອກແບບຕົກແຕ່ງ  
8 ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ  
9 ສຶກສາສາດ ຄູຄະນິດສາດ  
10 ສຶກສາສາດ ຄູເຄມີສາດ  
11 ສຶກສາສາດ ຄູຟີຊິກສາດ  
12 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດ  
13 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ສະຖິຕິນໍາໃຊ້  
14 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ  
15 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຟີຊິກສາດ  
16 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວັດສະດຸສາດ  
17 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທໍລະນີຟີຊິກນໍາໃຊ້  
18 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສາດ  
19 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ  
20 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຊີວະວິທະຍາ  
21 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ  
22 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ  
23 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ     
24 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ການພັດທະນາເວບໄຊ  
25 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ  
26 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
27 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່  
28 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ  
29 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ  
30 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ  
31 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ  
32 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຣນິກ  
33 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  
34 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ  
35 ວິສະວະກໍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ)  
36 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ  
37 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ  
38 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ເຄມີ  
39 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ຂະບວນການແປຮູບອາຫານ ເປີດໃໝ່
40 ວິສະວະກໍາສາດ ວິສະວະກຳ ວັດສະດຸ ເປີດໃໝ່

ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູພະລະສຶກສາ  
2 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານເຕາະ  
3 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກກີລາແລ່ນ ແລະ ລານ ເປີດໃໝ່
4 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານສົ່ງ ເປີດໃໝ່
5 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ວິທະຍາສາດການກີລາ ເປີດໃໝ່
6 ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ບໍລິຫານການກີລາ ເປີດໃໝ່
7 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາຝຣັ່ງ  
8 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາອັງກິດ  
9 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູປະຫວັດສາດ  
10 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ  
11 ​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພູມີສາດ  
12 ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
13 ​ສຶກສາ​ສາດ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ (ຜູ່​ທີ່​ຈະ​ສະຫມັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)  
14 ​ສຶກສາ​ສາດ   ບໍລິຫານການສຶກສາ    (ຜູ່​ທີ່​ຈະ​ສະຫມັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)  
15 ອັກສອນສາດ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ  
16 ອັກສອນສາດ ພາສາລັດເຊຍ  
17 ອັກສອນສາດ ພາສາເຍຍລະມັນ  
18 ອັກສອນສາດ ພາສາຝະຣັ່ງ  
19 ​ອັກສອນສາດ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
20 ອັກສອນສາດ ສື່ສານມວນຊົນ  
21 ອັກສອນສາດ ພາສາອັງກິດ  
22 ອັກສອນສາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ  
23 ອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ  
24 ອັກສອນສາດ ພາສາຫວຽດນາມ  
25 ອັກສອນສາດ ພາສາເກົາຫລີ  
26 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ  
27 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ  
28 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  
29 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ  
30 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ  
31 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ  
32 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວ  
33 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການໂຮງແຮມ  
34 ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດ  
35 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ  
36 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍແພ່ງ  
37 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍອາຍາ  
38 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍທຸລະກິດ  
39 ​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການຕ່າງປະເທດ  
40 ​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້  
41 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ         
42 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດພາກລັດ                
43 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                   
44 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຕະຫຼາດ     
45 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ        
46 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຄ້າ               
47 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການບັນຊີ  
48 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການກວດສອບ  
49 ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ພາສີ ແລະ ອາກອນ  

ກຸ່ມ C ແມ່ນກຸ່ມເຄິ່ງສັງຄົມ ແລະ ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ C+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ+ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 ກະ​ເສດ​ສາດ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ  
2 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປູກຝັງ  
3 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປ້ອງກັນພືດ  
4 ກະ​ເສດ​ສາດ ການປະມົງ  
5 ກະ​ເສດ​ສາດ ການລ້ຽງສັດ  
6 ກະ​ເສດ​ສາດ ສັດຕະວະແພດ ຮຽນ 6 ປີ
7 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້  
8 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ  
9 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  
10 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີດິນ  
11 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ  
12 ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ  
13 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ  
14 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
15 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ  
16 ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ການວາງແຜນພັດທະນາ