ສະຖິຕິການສອບເສັງປະຈຳສົກສຶກສາ 2018-2019 (ປີກ່ອນ)

ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 03 ສາຍຮຽນ ສາຍທຳມະຊາດ, ສາຍສັງຄົມ ແລະ ສາຍເຄິ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງສັງຄົມ

0ສາຍທຳມະຊາດ
0ສາຍສັງຄົມ
0ສາຍເຄິ່ງທຳມະຊາດ ແລະເຄິ່ງສັງຄົມ

ສະຖິຕິນັກສຶກສາສະຫມັກເສັງ

ແບ່ງເປັນ ເພດ

 • ຊາຍ7285
 • ຍິງ7305

ແບ່ງເປັນ ແຂວງ

 • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ6175
 • ຜົ້ງສາລີ134
 • ຫຼວງນໍ້າທາ123
 • ອຸດົມໄຊ253
 • ຫຼວງພະບາງ319
 • ຫົວພັນ1124
 • ໄຊຍະບູລີ723
 • ຊຽງຂວາງ1074
 • ແຂວງວຽງຈັນ1773
 • ບໍລິຄຳໄຊ957
 • ຄຳມ່ວນ387
 • ສະຫວັນນະເຂດ294
 • ສາລະວັນ132
 • ເຊກອງ38
 • ຈຳປາສັກ273
 • ອັດຕະປື59
 • ໄຊສົມບູນ625
ກຸ່ມ A
ລຳດັບ ສາຂາວິຊາ ເລືອກຕົ້ນຕໍ ເລືອກສຳຮອງ ລວມທັງ ໝົດ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ 656 173 285 49 941
2 ຄວທ - ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ 623 232 154 29 777
3 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ 550 40 284 17 834
4 ຄວສ - ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 397 149 135 45 532
5 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ 323 10 196 3 519
6 ຄວທ - ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ 266 56 151 29 417
7 ຄສປ - ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ 245 58 76 12 321
8 ຄສປ - ອອກແບບຕົກແຕ່ງ 208 86 83 27 291
9 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ໂຍທາ 180 34 100 17 280
10 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ 172 19 118 6 290
11 ຄສປ - ວິທະຍາການອາຄານ 161 19 75 10 236
12 ຄວທ - ການພັດທະນາເວບໄຊ 136 32 131 35 267
13 ຄສສ - ຄູຊີວະສາດ 114 90 43 27 157
14 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ 113 11 97 4 210
15 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 102 53 67 27 169
16 ຄສປ - ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ 77 45 34 11 111
17 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ 76 46 52 19 128
18 ຄສປ - ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ 76 17 40 8 116
19 ຄສສ - ຄູຄະນິດສາດ 72 46 31 12 103
20 ຄຊນ - ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 59 35 36 16 95
21 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຣນິກ 59 5 98 6 157
22 ຄສສ - ຄູເຄມີສາດ 57 38 30 17 87
23 ຄຊນ - ຊົນລະປະທານ 57 14 34 11 91
24 ຄວທ - ຊີວະວິທະຍາ 50 33 22 15 72
25 ຄສສ - ຄູຟີຊິກສາດ 49 28 18 6 67
26 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່ 47 20 65 8 112
27 ຄວທ - ເຄມີສາດ 42 24 16 7 58
28 ຄວທ - ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ 39 22 18 7 57
29 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ 39 18 34 16 73
30 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ 37 14 37 4 74
31 ຄວທ - ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ 36 21 18 10 54
32 ຄວທ - ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ 30 21 14 5 44
33 ຄຊນ - ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 25 14 21 7 46
34 ຄວສ - ວິສະວະກຳ ເຄມີ 24 10 21 9 45

ກຸ່ມ B

ລຳດັບ ສາຂາວິຊາ ເລືອກຕົ້ນຕໍ ເລືອກສຳຮອງ ລວມທັງ ໝົດ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄອສ - ພາສາຈີນ 838 434 845 437 1683
2 ຄອສ - ພາສາອັງກິດ 758 445 1088 616 1846
3 ຄສບ - ການບັນຊີ 694 563 703 500 1397
4 ຄສບ - ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ 684 481 576 370 1260
5 ຄສບ - ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ 631 392 667 344 1298
6 ຄນລ - ການຕ່າງປະເທດ 360 230 346 203 706
7 ຄວຄ - ການທ່ອງທ່ຽວ 359 230 662 416 1021
8 ຄສບ - ການຕະຫຼາດ 296 220 493 303 789
9 ຄນລ - ກົດໝາຍອາຍາ 276 117 218 98 494
10 ຄສບ - ພາສີ ແລະ ອາກອນ 247 165 418 228 665
11 ຄອສ - ພາສາເກົາຫລີ 246 135 379 182 625
12 ຄສບ - ການຄ້າ 221 135 313 184 534
13 ຄກກ - ຄູພະລະສຶກສາ 198 43 138 33 336
14 ຄນລ - ການປົກຄອງ 194 87 254 119 448
15 ຄວຄ - ການໂຮງແຮມ 180 142 387 269 567
16 ຄນລ - ກົດໝາຍທຸລະກິດ 177 108 241 119 418
17 ຄສສ - ຄູພາສາອັງກິດ 156 106 237 144 393
18 ຄວຄ - ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ 152 81 217 111 369
19 ຄອສ - ສື່ສານມວນຊົນ 145 92 234 160 379
20 ຄວຄ - ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ 141 97 296 179 437
21 ຄນລ - ກົດໝາຍແພ່ງ 139 76 157 64 296
22 ຄສບ - ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ 130 73 177 87 307
23 ຄສສ - ຄູປະຫວັດສາດ 107 71 166 117 273
24 ຄສບ - ການກວດສອບ 99 79 172 101 271
25 ຄອສ - ພາສາຍີ່ປຸ່ນ 98 49 210 97 308
26 ຄສສ - ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ 95 65 161 93 256
27 ຄວຄ - ສັງຄົມສົງເຄາະ 89 70 168 126 257
28 ຄສສ - ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 79 65 90 66 169
29 ຄສບ - ເສດຖະສາດພາກລັດ 79 49 135 92 214
30 ຄສບ - ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້ 59 35 114 77 173
31 ຄອສ - ພາສາຝະຣັ່ງ 57 43 89 50 146
32 ຄອສ - ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 53 31 104 73 157
33 ຄອສ - ພາສາຫວຽດນາມ 43 22 112 67 155
34 ຄວຄ - ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ 36 22 57 40 93