ການສະ​ໜັກລົງທະບຽນສອບ​ເສັງ​ເຂົ້າ ມຊ ສົກ​ປີ 2021-2022 ​ແບບ​ອອນ​ລາຍນີ້ປະກອບ​ມີ 2 ຂັ້ນ​ຕອນ:

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1 : ເຂົ້າຫາລະບົບລົງທະບຽນ

 • ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາລະບົບລົງທະບຽນໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຫາເວັບໄຊ entrance.nuol.edu.la ຫຼື ສະແກນບາໂຄດລຸ່ມນີ້:

 • ເມື່ອເຂົ້າແລ້ວຈະເຫັນຫນ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ:

 • ເວັບໄຊນີ້ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນການສະຫນັກສອບເສັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້​ມູນ ຄະນະ​ວິຊາ, ຫລັກສູດທີ່ເປີດສອນ ຊຶ່ງ​ແຍກ​ເປັນ 2 ກຸ່ມ (ກຸ່ມ A ແລະ ກຸ່ມ B), ວິທີ​ສະໝັກ, ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກະກຽມໃນການສະຫມັກ, ກົດລະບຽບການສອບ​ເສັງ,ການ​ຂຽນຂໍ້​ມູນ​ໃສ່​ເຈ້ຍ​ຄຳ​ຕອບ ຫຼື ການ​ຕອບ.
 • ກົດໃສ່ ປຸ່ມລົງທະບຽນ

 • ທ່ານຈະເຫັນຫນ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ

ກ່ອນຈະ​ສະໝັກ ຜູ້​ສະໝັກ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ ຫຼື ສະຖິຕິ​ຂອງ​ການ​ສະ​ໝັກ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ຕ້ອງການ​ຮູ້​ຂໍ້​ມູນວ່າ​ມີ​ສາຂາ​ວິຊາ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຄົນສະໝັກສອບເສັງຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ.

​ໂດຍ​ກົດ​ທີ່ປຸ່ມ Apply > ລາຍການ​ຫຼັກສູດ ​ແລ້ວ​ຈະ​ສະ​ແດງຂໍ້​ມູນ​ລາຍກາ​ນຫຼັກສູດ​ຕ່າງໆ​

ຖ້າ​ຕ້ອງການ​ເບິ່່ງ​ສະຖິຕິ​ແຕ່​ລະ​ສາຂາ​ວິຊາ​ ​ແມ່ນກົດ​ທີ່​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ສາຂາ​ວິຊາ ​ເຮົາ​ກໍ່​ຈະ​ເຫັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ແດງ ດັ່ງ​ນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 : ປ້ອນຂໍ້ມູນສະຫມັກ

ຂໍ້ມູນສະຫມັກ ແມ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະຫມັກ ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 05 ສ່ວນຄື: ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະຫມັກ, ສະຖານທີ່ເກີດ, ໂຮງຮຽນທີ່ຈົບ, ຂໍ້ມູນຫລັກສູດທີ່ຈະສະຫມັກ ແລະ ລະຫັດກວດສອບ. ຂັ້ນຕອນການປ້ອນຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນມີດັ້ງນີ້:

 • ກົດໃສ່ປຸ່ມ ສະຫມັກ

 • ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນແບບຟອມຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ:

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກ (ສ່ວນ​ທີ 1)

 • ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ ທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະຫມັກເຊັ່ນ:
 • ເລືອກເພດ (ທ້າວ, ນາງ, ພຣະ, ສນ)
 • ພິມຊື່
 • ພິມນາມສະກຸນ
 • ເລືອກຊົນເຜົ່າ
 • ວັນທີ, ເດືອນ, ປີເກີດ (ໃຫ້ໃສ່ວັນທີກ່ອນຕາມດ້ວຍ ເດືອນ ແລະ ປີ )
 • ເບີມືຖື (ເອົາເບີທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ກໍລະນີບໍ່ມີ ສາມາດເອົາເບີຜູ້ປົກຄອງໃສ່ໄດ້)
 • ເບີຕັ້ງໂຕະ (ກໍລະນີບໍ່ມີ ບໍ່ໃສ່ກໍໄດ້)
 • ອີເມວ (ກໍລະນີບໍ່ມີ ບໍ່ໃສ່ກໍໄດ້)

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຂໍ້ໃດທີ່ມີໝາຍດາວສີແດງ (*) ແມ່ນຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

2. ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ເກີດ (ສ່ວນ​ທີ 2)

 • ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເລືອກຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ເກີດຂອງຜູ້ສະຫມັກເຊັ່ນ: ແຂວງເກີດ, ເມືອງເກີດ ແລະ ບ້ານເກີດດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

 • ກໍລະນີສະຖານທີ່ເກີດບໍ່ມີໃນລະບົບໃຫ້ເລືອກ ຜູ້ສະຫມັກສາມາດພິມໃສ່ເອງໄດ້ໂດຍ √ ໃສ່ບັອກເລືອກເພື່ອປ້ອນບ່ອນເກີດ ແລ້ວປ້ອນຂໍ້ມູນແຂວງເກີດ, ເມືອງເກີດ ແລະ ບ້ານເກີດ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

3. ຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນທີ່ຈົບ (ສ່ວນ​ທີ 3)

 • ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເລືອກສົກສຶກສາ, ຈົບຈາກແຂວງ, ຈົບຈາກໂຮງຮຽນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

 • ກໍລະນີໂຮງຮຽນທີ່ຈົບບໍ່ມີໃນລະບົບໃຫ້ເລືອກ ຜູ້ສະໝັກສາມາດພິມໃສ່ເອງໄດ້ໂດຍ P ໃສ່ບັອກເລືອກເພື່ອປ້ອນໂຮງຮຽນທີ່ຈົບ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

4. ຂໍ້ມູນຫລັກສູດທີ່ຈະສະຫມັກ (ສ່ວນ​ທີ 4)

ໃນການເລືອກສາຂາວິຊານັ້ນ ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງເລືອກ ລະດັບປະລິນຍາຕີກ່ອນ. ກຸ່ມຫຼັກສູດຂອງສາຂາວິຊາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ອັນທຳອິດ ທີ່ຖືກເລືອກ ຈະເປັນສາຂາວິຊາຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນສາຂາວິຊາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ທີ່ຖືກເລືອກໃນລຳດັບຕໍ່ມາ ຈະເປັນສາຂາວິຊາສຳຮອງ.

 • ຜູ້ສະຫມັກສາມາດເລືອກໄດ້ 1 ສາຂາວິຊາຕົ້ນຕໍ ແລະ 2 ສາຂາວິຊາສຳຮອງໃນນັ້ນສາຂາວິຊາຕົ້ນຕໍ ແລະ ສາຂາວິຊາສຳຮອງນັ້ນຕ້ອງຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ  

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1: ເລືອກສາຂາຕົ້ນຕໍ (ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້ 1 ສາຂາ​ວິຊາ)

 • ເລືອກລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ເລືອກກຸ່ມຫຼັກສູດ
 • ເລືອກຄະນະວິຊາ
 • ເລືອກສາຂາວິຊາ

ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Add ຈະໄດ້ສາຂາຕົ້ນຕໍດັ່ງຮູບ:

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2: ເລືອກສາຂາສຳຮອງ (ສາມາດເລືອກໄດ້ 2 ສາຂາ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ)

 • ເລືອກລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ເລືອກກຸ່ມຫຼັກສູດ
 • ເລືອກຄະນະວິຊາ
 • ເລືອກສາຂາວິຊາ

ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Add ຈະໄດ້ສາຂາສໍາຮອງດັ່ງຮູບ:

 

5. ລະຫັດກວດສອບ (ສ່ວນ​ທີ 5)

ຫຼັງຈາກທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນຂ້າງເທີງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຜຸ້ສະໝັກຈະຕ້ອງໄດ້ປ້ອນລະຫັດກວດສອບເພື່ອຢືນຢັນການສະໝັກດັ່ງນີ້:

 • ຄຣິກ Get a new code ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະຫັດທີ່ງ່າຍກວ່າ
 • ປ້ອນລະຫັດທີ່ປາກົດຂື້ີນ
 • ກົດສະໝັກ

ຖ້າທ່ານຈະເຫັນຫນ້າຕາດ້ານລຸ່ມ ສະແດງວ່າທ່ານສຳເລັດການປ້ອນຂໍ້ມຸນສະໝັກສອບເສັງ

ຫມາຍເຫດ: ຜູ້​ສະໝັກຈະຕ້ອງໄດ້ຈື່ຈຳ/ບັນທຶກຕົວເລກຜູ້ສະຫມັກໄວ້ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ກໍຄື​ນຳ​ໄປ​ຢື່ນ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຮັບ​ບັດ​ອະນຸຍາດ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ.

 

ຫຼັງ​ຈາກສະໝັກ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ຜູ້​​ສະໝັກສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ຊື່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ກົດ​ທີ່

ວິທີການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ບັດ​ອະນຸຍາດເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສອບ​ເສັງ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາປ້ອນຂໍມູນອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ລະຫັດລົງທະບຽນມາແລ້ວໃຫ້ນຳເອົາລະຫັດ ແລະ ເອກະສານປະກອບໄປຢື່ນເອົາບັດເຂົ້້າຫ້ອງສອບເສັງຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ) ເຊີ່ງຜຸ້ສະຫມັກຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເງິນຄ່າທຳນຽມລົງທະບຽນ ຈຳນວນ 40,000 ກີບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄ່າປື້ມແນະນຳການສອບເສັງ, ຄ່າອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສອບເສັງ, ຄ່າຄຳຮ້ອງຂໍເຮັດບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຄືນ(ກໍລະນີປ່ຽນສາຂາວິຊາທີ່ສະໝັກ ແລະ ເຮັດບັດສອບເສັງເສຍຫາຍ).  ເອກະສານປະກອບການລົງທະບຽນ ດັ່ງນີ້:

 • ສຳລັບນັກສອບເສັງເປັນພະນັກງານ ແລະ ນັກສອບເສັງທີ່ຈົບກ່ອນສົກຮຽນ 2021-22:

  1.ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ. 7 ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ

  2.ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ)

 • ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບສົກຮຽນ 2021-22:

  1.ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບ ມ.7 ຫຼື ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ.7 ຫຼື ສຳເນົາໃບຄະແນນຈົບ ມ.7 (ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ) ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ

  2.ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ຕິດບັດເຂົ້າສອບເສັງ ມ.7)

 

ວີ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ມູນ

​        ໃນ​ກໍລະນີທີ່​ຜູ້​ສະໝັກ​ໄດ້ ລົງທະບຽນສະໝັກ​ສອບ​ເສັງ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເອົາລະ​ຫັດ​​ໄປ​ຢື່ນຂໍຮັບ​ບັດ​ອະນຸຍາດ​ເຂົ້າ​ສອບ​ເສັງ ​ແຕ່ຜູ້​ສະໝັກ​ມີຄວາ​ມຕ້ອງການ​ຢາກ​ປ່ຽນ​ແ​ປງ​ຂໍ້​ມູນຂອງ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື ປ່ຽນ​ແປງ​ສາຂາ​ວິຊາ​ສອບ​ເສັງ​ ຜູ້​ສະໝັກ​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ມູນໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ ​ໂດ​ຍປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ

ຫຼັງຈາກທີ່ສະໝັກ ແລະ ໄດ້ລະຫັດສະໝັກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຖ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ກົດປຸ່ມແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຈາກນັ້ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
 1. ປ້ອນລະຫັດທີ່ໂຕເອງໄດ້ມາຫຼັງຈາກສະໝັກແລ້ວເຊິ່ງປະກອບມີໂຕເລກ ແລະ ໂຕອັກສອນປົນກັນຈຳນວນ 5 ໂຕ (ໂຕອັກສອນຈະເປັນໂຕພິມໃຫ່ຍທັງໝົດ)
 2. ໃສ່ວັນທີ, ເດືອນ, ປີເກີດ (ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ປ້ອນໃນຂັ້ນຕອນສະໝັກ)
 3. ຄຣິກ Get a new code ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະຫັດທີ່ງ່າຍກວ່າ
 4. ປ້ອນລະຫັດທີ່ປາກົດຂື້ີນ
 5. ຄຣິກເປີດຟອມ

 • ຈາກນັ້ນຈະເຫັນໜ້າຟອມ ແລ້ວໃຫ້ຄຣິກປຸ່ມ Edit