0
0
0
s2smodern

ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງເອກະສານ ຕ້ອງມີລະຫັດ 5 ໂຕທີ່ໄດ້ຈາກການສະໝັກອອນລາຍສຳເລັດ

ວິທີການສົ່ງເອກະສານ

 • ເຂົ້າຫາລະບົບລົງສົ່ງເອກະສານທະບຽນໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຫາເວັບໄຊ https://submit.nuol.edu.la ຫຼື ສະແກນບາໂຄດລຸ່ມນີ້:

 

 

 

 

 

 

 

 •  ເມື່ອເຂົ້າແລ້ວຈະເຫັນຫນ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ:

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ກົດປຸ່ມສົ່ງເອກະສານ ຈາກນັ້ນຈະປາກົດໜ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມນີ້:

 

 1. ປ້ອນຊື່ (ບໍ່ໃສ່ ທ້າວ, ນາງ, ສນ, ພະ)
 2. ປ້ອນນາມສະກຸນ
 3. ປ້ອນເບີໂທ
 4. ປ້ອນລະຫັດ 5 ໂຕທີ່ໄດ້ຈາກການສະໝັກອອນລາຍ
 5. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ(ຮູບຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ)
 6. ຮູບບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບ ມ.7 ຫຼື ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ.7 ຫຼື ສຳເນົາໃບຄະແນນຈົບ ມ.7 (ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ)
 7. ຮູບຫຼັກຖານການໂອນເງິນຄ່າທຳນຽມການສອບເສັງ
 8. ກົດສົ່ງເອກະສານ

ວິທີການກວດສອບສະຖານະຂອງເອກະສານ

 • ຜູ້ສະໝັກສາມາດກວດເບີ່ງ ສະຖານະຂອງເອກະສານ ແລະ ລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ ໄດ້ໂດຍປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 

 1. ກົດປຸ່ມກວດສະຖານະຂອງເອກະສານ
 2. ປ້ອນລະຫັດ 5 ໂຕເລກທີ່ໄດ້ມາຫຼັງຈາກກົດສະໝັກສອບເສັງ
 3. ກົດປຸ່ມກວດສອບ
 4. ຈະເຫັນສະຖານະເອກະສານຂອງຕົນ
 • ສີເຫຼືອງ ໝາຍເຖິງ ລໍຖ້າການກວດກາ
 • ສີແດງ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫມ່
 • ສີຂຽວ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຖືກຕ້ອງ ຈະໄດ້ລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ

 ຖ້າເຫັນລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງແລ້ວ ຖືວ່າການລົງທະບຽນສຳເລັດ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນ ເອົາລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ເປັນອີເມວ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ເພື່ອໄປລັອກອິນເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ, ສຳລັບລະຫັດອີເມວແມ່ນ ວັນທີ, ເດືອນ, ປີເກີດຂອງແຕ່ລະຄົນ

(ຕົວຢ່າງ: ອີເມວ 10887@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ລະຫັດ 20112003)

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການລັອກອິນເຂົ້າຫ້ອງເສັງຕ້ອງລໍຖ້າການແຈ້ງເພີ່ມເຕີມ