ຄະນະ ສຶກສາສາດ (ຄສສ) ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມີອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງອ່ານຄົບຖ້ວນ. ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍໄດ້ລົງຝຶກສອນຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນແຫ່ງຕ່າງໆໃນບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ. ຄສສ ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລົງເລິກກ່ຽວກັບການສອນນັກສຶກສາໃຫ້ໄປເປັນຄູ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈໍານວນ 12 ສາຂາ ຄື:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1 ຄູຄະນິດສາດ 140
2 ຄູຟີຊິກສາດ 141
3 ຄູເຄມີສາດ 143
4 ຄູຊີວະສາດ 140
5 ຄູພາສາຝຣັ່ງ 141
6 ຄູປະຫວັດສາດ 143
7 ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ 142
8 ຄູພູມີສາດ 141
9 ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ 141
10 ບໍລິຫານການສຶກສາ 140
11 ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 141
12 ຄູພາສາອັງກິດ 141

ແລະ ມີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ 04 ສາຂາ ຄື:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ
1 ຄູຄະນິດສາດ
2 ຄູການເມືອງ
3 ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
4 ຄູພາສາອັງກິດ

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນປະກອບອາຊີບຄູສອນຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ (ສອນແຕ່ ມ.1 ເຖິງ ມ.7) ຂອງໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນວິຊາຈິດຕະການສຶກສາຍັງສາມາດໄປສອນຕາມວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼື ໄປເຮັດວຽກບໍລິຫານການສຶກສາຕາມໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງເມືອງ, ຂອງແຂວງທົ່ວປະເທດຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງໃຜລາວ ຫຼື ຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວກໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງຕ້ອງການຫຼາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍສາ ມາດຕໍ່ໄດ້ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວມີຜົນການຮຽນດີ (GPA=3.50) ຂຶ້ນໄປກໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທໃນສາຂາວິຊາທີ່ ຄສສ ເປີດສອນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ມຊ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770473 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.fed.nuol.edu.la