I. ສິ່ງທີ່ຜູ້​ສອບ​ເສັງຕ້ອງກະກຽມ

1.1. ຫ້ອງສອບເສັງມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວບໍ່ມີສຽງດັງລົບກວນ;

1.2. ມືຖື ແລະ Laptop ຫລື PC Desktop ແລະກ້ອງ (ອຸປະກອນທີ 1);

1.3. ມືຖື ແລະ ມືຖື (ອຸປະກອນທີ 2);

1.4. Internet ທີ່ສາມາດໃຊ້ທັງ 2 ອຸປະກອນ (ອຸປະກອນທີ 1 ແລະ 2) ແລະ ພຽງ​ພໍ;

1.5 ຕ້ອງລອກອິນ mail ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (mail.nuol.edu.la) ກ່ອນເວລາສອບເສັງ 60 ນາທີ ທັງອຸປະກອນ 1 ແລະ 2 ໂດຍ​ໃຊ້​ (ລະ​ຫັດ​ບັດ​ສອບ​ເສັງ. nuol.edu.la), ສ່ວນ Password ແມ່ນ​ໃຊ້ ​ວັນ,ເດືອນ,ປີ​ເກີດ​ ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ

ຫມາຍເຫດ:

ອຸປະກອນໜຶ່ງ ໃຊ້ຕອບຂໍ້ສອບເສັງ​ໃນ Google From Online

ອີກອຸປະກອນໜຶ່ງ ໃຊ້ຕິດຕາມ​ຜູ້ສອບເສັງ Google Meet Online

II. ການກະກຽມ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກ່ອນການ​ສອບ​ເສັງ (ໃຫ້ຜູ້ສອບເສັງກະກຽມກ່ອນມື້ສອບເສັງ 1 ມື້)

2.1 ຖ້າເປັນມືຖື Apple ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫລດ Google meet ທີ່ App Store. ຖ້າເປັນ Android ໃຫ້ດາວໂຫລດທີ່ Play Store, ຖ້າເປັນ PC https://meet.google.com/