1. ລັກສະນະຂອງເຈ້ຍຄຳຕອບທີ່ຜູ້ສອບເສັງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຈາກຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຫ້ອງສອບເສັງໃນແຕ່ລະຫົວບົດສອບເສັງມີລັກສະນະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ລັກສະນະຂອງເຈ້ຍຄຳຕອບທີ່ຜູ້ສອບເສັງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຈາກຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຫ້ອງສອບເສັງໃນແຕ່ລະຫົວບົດສອບເສັງມີລັກສະນະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2. ຕົວຢ່າງ ແບ່ງເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງບົດສອບເສັງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ

ເພື່ອສະດວກໃນການແນະນຳການຂຽນຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃສ່ເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງບົດສອບເສັງ ພວກເຮົາສາມາດ ແບ່ງເຈ້ຍຄຳຕອບອອກເປັນ 3 ສ່ວນດັ່ງນີ້:

  • ສ່ວນທີ 1 ແມ່ນຄຳແນະນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນບັດອະນຸຍາດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ແລະ ລະຫັດບົດ.
  • ສ່ວນທີ 2 ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຄືສ່ວນທີ່ນັກສອບເສັງຕ້ອງໄດ້ໝາຍລະຫັດບັດ ແລະ ລະຫັດຫົວບົດ ສອບເສັງໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຖ້າໝາຍຜິດຖືວ່າສອບເສັງຕົກເລີຍ.
  • ສ່ວນທີ 3 ແມ່ນສ່ວນຂອງຄໍາຕອບບົດສອບເສັງ. 

3. ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລະຫັດຜູ້ສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 1)

4. ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ແລະ ລະຫັດຫົວບົດສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 2)

ການໝາຍລະຫັດບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ, ການໝາຍລະຫັດຫົວບົດສອບເສັງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຖ້ານັກຮຽນບໍ່ໝາຍ ຫຼື ໝາຍຜິດຈະເປັນຜົນໃຫ້ເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໄປກວດ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ມີຄະແນນໃນບົດສອບເສັງນີ້. ຜົນຕາມມາຄື ຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນ (ສອບເສັງຕົກ).

5. ຂໍ້ແນະນໍາການໝາຍເລືອກເອົາຄຳຕອບໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 3)

ການໝາຍເອົາຄຳຕອບ ນັກຮຽນຕ້ອງໝາຍຂໍ້ລະ 1 ຄໍາຕອບເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າໝາຍເກີນ 1 ຄໍາຕອບ, ບໍ່ໝາຍ ຈັກຄໍາຕອບ ຫຼື ໝາຍຜິດ ຈາກຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄະແນນຈະໄດ້ 0 ທັນທີ. ການໝາຍຕ້ອງໝາຍດ້ວຍສໍດໍາໃຫ້ເຂັ້ມ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບຂອງວົງມົນເທົ່ານັ້ນ.