ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລະຫັດຜູ້ສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 1)

ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລະຫັດຫົວບົດສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 2)

ການໝາຍລະຫັດບັດ, ການໝາຍລະຫັດຫົວບົດສອບເສັງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຖ້ານັກຮຽນບໍ່ໝາຍ ຫຼື ໝາຍຜິດຈະເປັນຜົນໃຫ້ເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໄປກວດ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ສອບເສັງ ຈະບໍ່ມີຄະແນນໃນບົດສອບເສັງນີ້. ຜົນຕາມມາຄື ຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນ (ສອບເສັງຕົກ).

ຂໍ້ແນະນໍາການໝາຍເລືອກເອົາຄຳຕອບໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 3)

ການໝາຍເອົາຄຳຕອບ ນັກຮຽນຕ້ອງໝາຍຂໍ້ລະ 1 ຄໍາຕອບເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າໝາຍເກີນ 1 ຄໍາຕອບ, ບໍ່ໝາຍ ຈັກຄໍາຕອບ ຫຼື ໝາຍຜິດ ຈາກຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄະແນນຈະໄດ້ 0 ທັນທີ. ການໝາຍຕ້ອງໝາຍດ້ວຍສໍດໍາໃຫ້ ເຂັ້ມ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບຂອງວົງມົນເທົ່ານັ້ນ