ຄົ້ນຫາລາຍຊື່!

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ເຂົ້າຮຽນ ມຊ 2016-17. ກົດປຸ່ມ ເພື່ອປ້ອນເລກບັດ ແລະ ວດປ ເກີດ.

ຄົ້ນຫາ

ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ

ຜົນການສອບເສັງທີ່ຄົ້ນຫາຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງ ກຸ່ມ A, B ແລະ C ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີລາຍຊື່ເພີ່ມເຕີມ ແທນຜູ້ທີ່ບໍ່ມາລົງທະບຽນ ກຸ່ມ A ແລະ C ໃນຊຸດທີໜຶ່ງອີກດ້ວຍ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບປະກາດຜົນ ແລະ ການລົງທະບຽນໃໝ່ ທີ່ເວັບໄຊຫຼັກ ມຊ ໂດຍກົດໃສ່ປຸ່ມລຸ່ມນີ້

ລາຍລະອຽດ »

ຂໍ້ມູນຜົນສອບເສັງ

ຜົນການສອບເສັງ ທີ່ສະແດງໃນໜ້າເວັບນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຊຸດດຽວກັນ ກັບຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃນໜ້າຟາຍພີດີເອຟ. ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງ ແມ່ນມີສະເພາະ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງ​ (ກຸ່ມ A, B ແລະ C ຊຸດທີໜຶ່ງ, ແລະ ກຸ່ມ A, C ເພີ່ມເຕີມ), ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາ ຜ່ານໜ້າເວັບໄຊນີ້ໄດ້.

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງ ແບບຟາຍພີດີເອຟ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ມຊ ໂດຍກົດໃສ່ປຸ່ມລຸ່ມນີ້

ລາຍລະອຽດ »

ການລົງທະບຽນ

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວາງອອກ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ວັນເວລາການລົງທະບຽນ ຕາມກຳນົດເວລາ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະເສຍສິດເຂົ້າຮຽນໄດ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສິດໃໝ່ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທຸກທ່ານ.