About

ເວັບໄຊນີ້ ພັດທະນາໂດຍ ພະແນກພັດທະນາຊອບແວ, ສູນເທັກໂນໂລຊີ - ຂ່າວສານ ໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂອງຫ້ອງການວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ການສອບເສັງຄັດເລືອກ ນັັກສຶກສາໃໝ່ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18.

ການພັດທະນາເວັບໄຊນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຄົ້ນຫາຜົນການສອບເສັງ ຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າ ມຊ. ສູນເທັກໂນໂລຊີ - ຂ່າວສານ ເປັນຜູ້ນຳຂໍ້ມູນ ຜູ້ເສັງຜ່ານທັງໝົດ ມາສະແດງໃນເວັບໄຊນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການດັດແປງຂໍ້ມູນ ແຕ່ປະການໃດ ພຽງແຕ່ປັບປ່ຽນຮູບແບບ ການສະແດງຜົນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບເວັບໄຊເທົ່ານັ້ນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃນເວັບໄຊນີ້ ມີຂໍ້ມູນບໍ່ກົງກັບຂໍ້ມູນ ຂອງຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ, ທ່ານບໍ່ສາມາດນຳເອົາ ຂໍ້ແຕກຕ່າງໃນເວັບໄຊນີ້ ໄປອ້າງອີງເພື່ອຫັກລ້າງຜົນການສອບເສັງ ທີ່ຮອງຮັບໂດຍຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ ໄດ້. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ ໃນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງ ກັບຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກ.