0
0
0
s2sdefault

ກຸ່ມ C ແມ່ນກຸ່ມເຄິ່ງສັງຄົມ ແລະ ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ C+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ+(ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ

ຄະນະ​ວິຊາ

ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ

ໝາຍເຫດ

1

​ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ພູມີສາດ ແລະ ພູມີສາລະສົນເທດ

 

2

​ສຶກສາ​ສາດ

ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ

 

3

​ສຶກສາ​ສາດ

ຄູພູມີສາດ

 

4

ກະ​ເສດ​ສາດ

ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

 

5

ກະ​ເສດ​ສາດ

ການປູກຝັງ

 

6

ກະ​ເສດ​ສາດ

ການປ້ອງກັນພືດ

 

7

ກະ​ເສດ​ສາດ

ການປະມົງ

 

8

ກະ​ເສດ​ສາດ

ການລ້ຽງສັດ

 

9

ກະ​ເສດ​ສາດ

ສັດຕະວະແພດ

ຮຽນ 6 ປີ

10

ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້

ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

 

11

ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້

ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຂຊົນນະບົດ

 

12

ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້

ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

 

13

ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້

ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີດິນ

 

14

ວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້

ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

 

15

ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

 

16

ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 

17

ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ

 

18

ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ການວາງແຜນພັດທະນາ