0
0
0
s2sdefault

ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ລ/ດ

ຄະນະ​ວິຊາ

ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ

ໝາຍເຫດ

1

ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ

ຄູພະລະສຶກສາ

 

2

​ສຶກສາ​ສາດ

ຄູພາສາຝຣັ່ງ

 

3

​ສຶກສາ​ສາດ

ຄູພາສາອັງກິດ

 

4

​ສຶກສາ​ສາດ

ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

 

5

​ສຶກສາ​ສາດ

ຄູປະຫວັດສາດ

 

6

​ສຶກສາ​ສາດ

ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ

 

7

​ສຶກສາ​ສາດ 

ບໍລິຫານການສຶກສາ    (ຜູ່​ທີ່​ຈະ​ສະມັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)

8

ອັກສອນສາດ

ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ

 

9

ອັກສອນສາດ

ພາສາລັດເຊຍ

 

10

ອັກສອນສາດ

ພາສາເຍຍລະມັນ

 

11

ອັກສອນສາດ

ພາສາຝະຣັ່ງ

 

12

​ອັກສອນສາດ

ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

 

13

ອັກສອນສາດ

ສື່ສານມວນຊົນ

 

14

ອັກສອນສາດ

ພາສາອັງກິດ

 

15

ອັກສອນສາດ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 

16

ອັກສອນສາດ

ພາສາຈີນ

 

17

ອັກສອນສາດ

ພາສາຫວຽດນາມ

 

18

ອັກສອນສາດ

ພາສາເກົາຫລີ

 

19

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ

 

20

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ

 

21

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

 

22

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ

 

23

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ສັງຄົມສົງເຄາະ

 

24

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ

 

25

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ການທ່ອງທ່ຽວ

 

26

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ

ການໂຮງແຮມ

 

27

​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ

ການປົກຄອງ

 

28

​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ

ກົດໝາຍແພ່ງ

 

29

​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ

ກົດໝາຍອາຍາ

 

30

​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ

ກົດໝາຍທຸລະກິດ

 

31

​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ

ການຕ່າງປະເທດ

 

32

​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້

 

33

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ      

 

34

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ເສດຖະສາດພາກລັດ             

 

35

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                

 

36

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ການຕະຫຼາດ  

 

37

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ     

 

38

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ການຄ້າ            

 

39

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ການບັນຊີ

 

40

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ການກວດສອບ

 

41

ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ພາສີ ແລະ ອາກອນ