0
0
0
s2sdefault

ກຸ່ມ A ແມ່ນສາຍທໍາມະຊາດ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ ວິຊາຄະນິດສາດ A+ (ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຟີຊິກສາດ+ເຄມີສາດ+ຊີວະສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-16:00ມ

ລ/ດ

ຄະນະວິຊາ

ສາຂາວິຊາຮຽນ

ໝາຍເຫດ

1

ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ຊົນລະປະທານ

 

2

ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 

 

3

ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

 

4

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ຮຽນ 5 ປີ

5

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ວິທະຍາການອາຄານ

 

6

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ  

 

7

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ອອກແບບຕົກແຕ່ງ

 

8

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ

 

9

ສຶກສາສາດ

ຄູຄະນິດສາດ

 

10

ສຶກສາສາດ

ຄູຟີຊິກສາດ

 

11

ສຶກສາສາດ

ຄູເຄມີສາດ

 

12

ສຶກສາສາດ

ຄູຊີວະສາດ

 

13

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຄະນິດສາດ

 

14

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ສະຖິຕິ

 

15

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

 

16

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຟີຊິກສາດ

 

17

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ວັດສະດຸສາດ

 

18

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຟີຊິກນິວເຄຼຍ

 

19

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ເຄມີສາດ

 

20

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

 

21

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຊີວະວິທະຍາ

 

22

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ

 

23

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

 

24

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ  

 

25

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ການພັດທະນາເວບໄຊ

 

26

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ໂຍທາ

 

27

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 

28

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່

 

29

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ອຸດສາຫະກຳ

 

30

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ

 

31

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ

 

32

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ

 

33

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຣນິກ

 

34

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 

35

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ

 

36

ວິສະວະກໍາສາດ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

37

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ

 

38

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ

 

39

ວິສະວະກໍາສາດ

ວິສະວະກຳ ເຄມີ