0
0
0
s2sdefault

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1 : ເຂົ້າຫາລະບົບລົງທະບຽນ

 • ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາລະບົບລົງທະບຽນໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຫາເວັບໄຊ entrance.nuol.edu.la  ຫຼື ສະແກນບາໂຄດລຸ່ມນີ້:
 • ເມື່ອເຂົ້າແລ້ວຈະເຫັນຫນ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ
 • ເວັບໄຊນີ້ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນການສະຫນັກເຂົ້າເສັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫລັກສູດທີ່ເປີດສອນ, ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກະກຽມໃນການສະຫມັກ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີກາຄຳຕອບ.
 • ກົດໃສ່ ປຸ່ມລົງທະບຽນ
 • ທ່ານຈະເຫັນຫນ້າຕາຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 : ປ້ອນຂໍ້ມູນສະຫມັກ

ຂໍ້ມູນສະຫມັກ ແມ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະຫມັກ ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄື ຂໍ້ມູນທົວໄປຂອງຜູ້ສະຫມັກ ແລະ ຂໍ້ມູນຫລັກສູດທີ່ຈະສະຫມັກ. ຂໍ້ມູນທົວໄປຂອງຜູ້ສະຫມັກ ແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ສະຫມັກແຕ່ລະບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊື່, ນາມສະກຸນ, ວັນເດືອນປິເກີດ, ບ້ານເກີດ ແລະ ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຈາກໂຮງຮຽນໃດ. ສ່ວນຂໍ້ມູນຫລັກສູດທີ່ຈະສະຫມັກ ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ສະຫມັກເລືອກສະຫມັກ ຕົວຢ່າງ ລະດັບປະລິນຍາ, ກຸ່ມຫຼັກສູດ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ສາຂາວິຊາ. ຂັ້ນຕອນການປ້ອນຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນມີດັ້ງນີ້:

 • ກົດໃສ່ປຸ່ມ ສະຫມັກ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນແບບຟອມຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ
 • ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຂໍ້ມູນທົວໄປຂອງຜູ້ສະຫມັກ ແລະ ຂໍ້ມູນຫລັກສູດທີ່ຈະສະຫມັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະຫມັກ ເຊິ່ງນັກສຶກສາ ຕ້ອງໄດ້ເລືອກຫຼັກສູດກຸ່ມສອບເສັງດັ່ງນີ້:

  - ເລືອກຫຼັກສູດກຸ່ມ A ເປັນກຸ່ມຕົ້ນຕໍ ສາມາດເລືອກກຸ່ມສຳຮອງໄດ້ທັງ B ຫຼື C

  - ເລືອກຫຼັກສູດກຸ່ມ B ເປັນກຸ່ມຕົ້ນຕໍ ສາມາດເລືອກກຸ່ມສຳຮອງໄດ້ພຽງແຕ່ B

  - ເລືອກຫຼັກສູດກຸ່ມ C ເປັນກຸ່ມຕົ້ນຕໍ ສາມາດເລືອກກຸ່ມສຳຮອງໄດ້ພຽງແຕ່ B

 • ຫຼັງຈາກເລືອກຫຼັກສູດຕົ້ນຕໍແລ້ວກົດປຸ່ມ Add

 • ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼັກສູດສຳຮອງແລ້ວກົດປຸ່ມ Add

 • ຫລັງຈາກສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ປ້ອນລະຫັດກວດສອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ  

 • ແລ້ວກົດປຸ່ມ ສະຫມັກ 
 • ເມື່ອຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຫນ້າຕາ່ງຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ 

 

 • ຖ້າເຫັນຫນ້າຕາດ້ານລຸ່ມ ສະແດງວ່າທ່ານໄດ້ສຳເລັດການປ້ອນຂໍ້ມູນ

 • ຫມາຍເຫດ: ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ນຳຈື່ຈຳຕົວເລກຜູ້ສະຫມັກໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ້ໄປ

ຂັ້ນຕອນທີ່ 3 : ກວດສອບເອກະສານ ແລະ ຮັບໃບເຂົ້າຫ້ອງເສັງ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາປ້ອນຂໍມູນອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ລະຫັດລົງທະບຽນມາແລ້ວໃຫ້ນຳເອົາລະຫັດ ແລະ ເອກະສານປະກອບໄປຢື່ນເອົາບັດເຂົ້້າຫ້ອງສອບເສັງຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງຜຸ້ສະໝັກຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເງິນຄ່າທຳນຽມລົງທະບຽນ ຈຳນວນ 40,000 ກີບ ແລະ ເອກະສານປະກອບການລົງທະບຽນ ດັ່ງນີ້:

 • ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບກ່ອນສົກຮຽນ 2017-18:
 1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ
 2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ).
 3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.
 • ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບສົກຮຽນ 2017-18:
 1. ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ
 2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ຕິດບັດເຂົ້າສອບເສັງ ມ.7).
 3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.
 • ສຳລັບພະນັກງານ:
 1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ
 2. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ).
 3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.
 4. ໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 1 ສະບັບ (ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ).