0
0
0
s2sdefault

ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ (ຄປມ) ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຫຼາກຫຼາຍມີອາຄານສະຖານທີ່ເອກະລາດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງດິນ ແລະ ນໍ້າ, ສູນທົດລອງວິທະຍາສາດໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້, ສູນພະລັງງານຊີວະພາບ, ສູນສຶກສາການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ, ຫ້ອງ GIS, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫໍສະໝຸດ, ສູນຮຽນຮູ້ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ສະຖານີກ້າເບັ້ຍໄມ້, ສວນປູກໄມ້ ແລະ ສູນສຶກສານິເວດຊັບພະຍາກອນນໍ້າ. ນອກນັ້ນຍັງມີສວນປູກໄມ້, ປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ທີ່ພັກຢູ່ເຂດເມືອງສັງທອງ ໃຊ້ສຳລັບເປັນສະຖານທີ່ຝຶກຫັດພາກສະໜາມ ແລະ ສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້. ຄປມ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາຈານສອນທັງໝົດ 107 ຄົນ ຍິງ 42 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 11 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 50 ຄົນ ຍິງ 18 ຄົນ, ຮອງສາດສະດາຈານ 9 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ. ຄປມ ມີການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ, ປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ປັດຈຸບັນມີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາຄື:

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1 ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ  143
2 ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 138
3 ການຈັດສັນ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 140
4 ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີດິນ 138
5 ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ 141

 ມີຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 1 ຫຼັກສູດຄື: ສາຂາ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ມີຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ 1 ຫຼັກສູດຄື: ສາຂາປ່າໄມ້ຊັ້ນສູງ

ພາຍຫຼັງນັກສຶກສາ ຮຽນຈົບຈາກສາຂາວິຊາຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດເຮັດວຽກນຳບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ເຮັດວຽກນຳເອກະຊົນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສວນຕົວໄດ້ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນສັງຄົມຍັງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນດ້ານນີ້ຫຼາຍ. ສຳລັບບຸກຄົນໃດຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບໝາຍເລກ: 021 770813, 021 771354 ຫຼື ເຂົ້າໄປອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ Website: www.fof.nuol.edu.la