ນັກສຶກສາ ລະບົບໃນແຜນທີີ່ຖືກນໍາສົົ່ງມາຈາກແຕ່ລະແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ນັກສຶກສາລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ ທີີ່ມີຊືີ່ຢ ູ່ຂ ໍ້ຕົກລົງສອບເສັງໄດ້ໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ໃຫ້ມາລົງທະບຽນເປັນນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕາມກໍານົດເວລາດັົ່ງນີົ້: 

- ປິດ ການລົງທະບຽນຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018.

ເອກະສານປະກອບໃນການລົງທະບຽນເປັນນັກສຶກສາ

1. ຊີວະປະຫວັດຈົບ ມ.6 ຫຼື ມ.7 ກາແດງ, (ສໍາລັບພະນັກງານ ແມ່ນຊີວະປະຫວັດພະນັກງານ/ປະຫັວດລັດຖະກອນ)  1 ສະບັບ 
2. ສໍາເນົາປະກາສະນີຍະບັດຈົບ ມ.6 ຫຼື ມ.7, (ສໍາລັບພະນັກງານ ແມ່ນປະກາສະນີຍະບັດຈົບວິຊາຊີບຊັົ້ນກາງ ຫຼື ອະນຸປະລິນຍາ) 1 ສະບັບ 
3. ສໍາເນົາໃບຄະແນນຈົບ ມ.6 ຫຼື ມ.7, (ສໍາລັບພະນັກງານ ແມ່ນໃບຄະແນນຈົບວິຊາຊີບຊັົ້ນກາງ ຫຼື ອະນຸປະລິນຍາ) 1 ສະບັບ 
4. ບັດເຂົົ້າຫ້ອງສອບເສັງເຂົົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສໍາລັບນັກສຶກສາທີີ່ສອບເສັງໄດ້) 1 ສະບັບ 
5. ຮູບຂະຫນາດ 3x4 (ໃຫ້ມາຖ່າຍຢ ູ່ບ່ອນລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນ ມຊ) 2 ແຜ່ນ 
6. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປ ຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ 1 ສະບັບ 
7. ຫນັງສືນໍາສົົ່ງກາແດງຈາກແຂວງ ຫຼື ກົມກອງ (ຖ້າເປັນພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາມາຕາມແຜນແບ່ງປັນ) 1 ສະບັບ 
ຫມາຍເຫດ: ເວລາຍືີ່ນເອກະສານຕ້ອງເອົາປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນ ສະບັບຕົົ້ນ (ສະບັບທີີ່ມີກາແດງ) ມາຢັຶ້ງຢືນ.