ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກແບບໃຫ່ມ ONLINE

ສາທິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນລະອຽດ ພ້ອມຄຳອະທິບາຍໃນການກະກຽມເອກະສານ ສະມັກເຂົ້າສອບເສັງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2018 - 2019

ມື້
ຊົວໂມງ
ນາທີ
ວິນາທີ

ລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ 
ສົກຮຽນ 2018-2019
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ແນະນໍາຄະນະວິຊາ ແລະ ບັນດາຫຼັກສູດ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 14 ສາຂາ

ວິສະວະກຳສາດ

ມີຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ 15 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 08 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ

ອັກສອນສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 11 ສາຂາ

ສຶກສາສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 12 ສາຂາ

ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

ມີຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 5 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາ

ກະເສດສາດ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 6 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 2 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 9 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາ

ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ 1 ສາຂາ

ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ ​ແລະ ກາ​ຍະ​ກໍາ

ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 1 ສາຂາ

ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ມີຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 10 ສາຂາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 1

ຮູບແບບການສອບເສັງ

ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນສົກສຶກສາ 2018-19 ຈະສອບເສັງໃນ ທີ 25 ສີງຫາ 2018 ຊຶ່ງຈະສອບເສັງສອງມື້, ການສອບເສັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຊຶ່ງແຕ່ລະກຸ່ມຈະສອບເສັງໃນຫົວບົດສອບເສັງຕ່າງກັນ ແລະ ນັກສຶກສາ ຕ້ອງໄດ້ເລືອກພຽງກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສາມາດເລືອກສາຂາວິຊາຮຽນໄດ້ 2 ສາຂາ ຄື: ຕົ້ນຕໍ ແລະ ສໍາຮອງ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:
ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ ວິຊາຄະນິດສາດ A+ (ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ​ເວລາ 120ນາທີ, ​ເລີ້ມ 09​:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາຟີຊິກສາດ+ເຄມີສາດ+ຊີວະ​ສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ​ເລີ້ມ 14​:00ມ-16:00​ມ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້: ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ​ເລີ້ມ 09​:00ມ-11:00​ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ​ເລີ້ມ 14​:00ມ-15:30​ມ
ສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້: ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ຄະນິດສາດ C+ເຄມີ​ສາດ+ຊີວະ​ສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ​ເລີ້ມ 09​:00ມ-11:00​ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ພູມີສາດ+ປະຫວັດ​ສາດ+(ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ) ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ​ເລີ້ມ 14​:00ມ-15:30ມ

ເອກະສານທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງກະກຽມ

1. ນັກຮຽນຈົບ ມ.7 ສົກຮຽນ 2017-18

ໃຫ້ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈໍານວນ 2ແຜ່ນ(ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ຕິດ ບັດເຂົ້າສອບເສັງ ມ.7)

2. ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມ ຕອນປາຍກ່ອນສົກຮຽນ 2017-18

ໃຫ້ເອົາສຳເນົາປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມ ຕອນປາຍທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ, ແລະຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈໍານວນ 2 ແຜ່ນ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ)

3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ

ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ

4. ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ

ໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 1 ສະບັບ